top of page

Remedial Teaching

      Remedial teaching gaat verder dan alleen bijles.

Als je remedial teacher letterlijk vertaalt betekent het:                                             leraar die verbetert.

Ieder kind volgt zijn of haar eigen ontwikkelingslijn. Op de basisschool worden hier leerlijnen naast gelegd, die vermelden wat een kind van die leeftijd of in die jaargroep moet beheersen.

Soms gaat de ontwikkeling sneller, maar soms ook langzamer en valt een leerling op bepaalde onderdelen uit. Op school wordt hier aandacht aan besteedt, maar helaas is dit niet altijd voldoende. In zo’n geval kunt u de hulp van een remedial teacher inschakelen. Die kan hulp bieden op diverse leergebieden, maar ook op sociaal emotioneel niveau.

Een remedial teacher werkt volgens een handelingsplan. Het plan start met een goed beeld van de leerling. Waar liggen de problemen? Daar is een intakegesprek voor nodig en de leerling wordt indien nodig onderzocht en eventueel getoetst. De remedial teacher zet vervolgens een plan op van een aantal lessen.

Het plan bestaat uit 8 individuele lessen. De intake en kwaliteiten analyse van de leerling worden in de eerste les in kaart gebracht. Daarna volgt er een les om de problemen in kaart te brengen en wordt het handelingsplan opgesteld.

In het handelingsplan staan de gemaakte doelen, die de begeleiding voor de behandelperiode vastlegt. Het plan wordt vervolgens met u besproken en in de daar op volgende lessen wordt het plan uitgevoerd.

 

De bedoeling is dat na de behandelperiode het gestelde doel behaald is en de leerling meer op niveau mee kan draaien in de klas. Het plan wordt geëvalueerd met de ouders en de leerling. Indien nodig wordt het plan bijgesteld en het traject verlengd met een aantal lessen, waarna weer een evaluatie volgt.

Na elke les krijgt u een kort verslag van de vorderingen, zodat u inzicht krijgt in de lessen en dit eventueel ook op school bespreekbaar kunt maken. 

IkZeker praktijk in willemstad, Remedial Teaching, hiswerkbegeleiding, screening, toetsing, advies, Relax Kids, Kindertekeningen lezen.

Planmatig komen tot een verbetering van de prestaties

IkZeker voor een zeker kind!   

bottom of page